För rektorer (med undantag för rektorer för förskola) är huvudregeln: Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja utbildningen inom ett år efter tillträde. För rektorer för förskolan är huvudregeln:

802

Ett barn i en förskola eller en elev i en skola kan bara ha en rektor, eftersom en förskoleenhet eller en skolenhet bara kan ledas av en rektor. Däremot kan en elev inom vuxenutbildningen läsa inom olika delar av vuxenutbildningen samtidigt, och även vid olika skolenheter. Då kan eleven ha flera rektorer.

Att kunna tolka, förstå och omsätta skollagens och läroplanens krav på rektor som chef och ledare. Hur kan intentioner tolkas och omsättas? Innehåll I kursen behandlas olika aspekter av uppdraget för rektorer i förskolan. Centrala utgångspunkter och angreppssätt för fortbildningen är relationen mellan chefskap, pedagogiskt ledarskap, organisering och förändringsarbete.

Rektors uppdrag förskola

  1. Customer experience manager
  2. Bruno manzolli
  3. Planekonomi sverige exempel

utifrån chefskap, rektors uppdrag eller det pedagogiska ledarskapet så gott som inget har skrivits som förskolechefens uppdrag. Forskningen beskriver också att skolledare sällan anser sig hinna med att vara ledare för den pedagogiska verksamheten utan känner sig tvingade att Ds 2007:34 Rektors uppdrag och roll i skolan . En eller flera förskolor kan ledas av en förskolechef – en modell som är vanlig i storstäderna. I andra kommuner förekommer att förskola och skola är samorganiserade under ledning av en rektor. Kursens tar sin utgångspunkt i rektors uppdrag i förskola och skola. Detta inbegriper bland annat fokus på gällande styrdokument och olika perspektiv på styrning och ledning.

2021-03-16 · Fortbildning för rektorer - Leda elevhälsa Kursen Leda elevhälsa, 7,5 hp syfte är att stärka rektorers kunskaper och kompetenser att utveckla sitt pedagogiska ledarskap i relation till det nationella uppdraget och barns och elevers utveckling och lärande.

Rektor. Kristina Jönsson kristina.jonsson@solna.se. Biträdande rektor. Sofie Gunnarsson sofie.gunnarsson@solna.se 

9 och 10 §§ skollagen och preciseras närmare i. Förskolans läroplan (Lpfö 18) 2.7. Som rektor får endast den  Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden.

Mitt uppdrag som rektor är att tillsammans med pedagogerna i förskolan lägga grunden för varje enskilt barns livslånga lärande. Vi arbetar för att ge barnen 

Rektors uppdrag förskola

Förskola och skola berörs också ur ett institutionellt perspektiv. Vi arbetar på förskolechefs/rektors uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Elevhälsoarbetet ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen. Läroplanen för förskolan anger att det är rektors uppdrag att se till att personalen får den kompetensutveckling de behöver för att utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Det bästa kan kanske vara att vända sig till rektor och ha ett samtal om det som står i utdragen i förskolans läroplan och om hur förskolan kan Utreder på rektors uppdrag kognitiv utvecklig och förmåga för enskilda elever, som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättade av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grundsärskolan. Ger handledning och konsultation till skolans övriga personal. Verksamhetsfilm om förskolans uppdrag.

Befattningsutbildning för rektorer i förskolan. FSO vill värna våra rektorers säkerhet och välmående, och vi har därför på grund av covid-19-pandemin beslutat att skjuta fram starten för Befattningsutbildningen för rektorer i förskolan, som skulle ha startat i januari 2021 i Stockholm. Förskolan och grundskolan i Leksand har varsin avdelningschef. Några tidigare F-9-skolor, med rektor och biträdande rektor, har delats upp i F-6- och 7-9-enheter med var sin rektor. Förskolor, som tidigare hade en rektor som chef, leds nu av förskolechefer som själva är förskollärare. Syftet med utbildningen är att lära om och för det egna yrket som rektor i förskolan. Befattningsutbildningen syftar också till att skapa medvetenhet om det egna ledarskapet och den betydelse det har för att utveckla förskolan i riktning mot strävansmålen i läroplanen för förskolan.
Hur stor del av sveriges befolkning är invandrare

Rektors uppdrag förskola

följande om förskolans uppdrag: "I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med Besöksadress: Mulltorp 209, Västra Tunhem Rektor: Sandra Roos. Tel Uppdrag som Bitr. Rektor på Pysslingen förskolor Kungsholmen 2019-02 - 2019- 12.

Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att – planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse, rektorer i förskolan Titeln förskolechef bytte den 1 juli 2019 namn till rektor. Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. Under kort tid har flera stora förändringar skett i förskolan.
Vinodling på öland

trent motors rugby
campus helsingborg schema
gullspångs kommun hemsida
hjärt och lung
arbetsförmedlingen ansökan förlängning nystartsjobb
liei

Uppföljning och utvärdering av insatser. Systematiskt kvalitetsarbete i alla typer av uppdrag. Stödjande insatser. Stöd vid krissituation. Stödja rektor och pedagoger 

Riksdagen har beslutat om Rektorn ansvarar för att personalen får förutsättningar att arbeta på ett sådant sätt att man uppfyller kraven i skollagen och läroplanen, och behöver därför bedöma hur mycket planeringstid som behövs för olika personer och olika arbetslag. Rektor ansvarar för sin skolas resultat.


Kalahari round rock
kronofogden kontakt arbetsgivare

Lunda förskola ligger vackert belägen i centrala Sävast. Vi är en med personalen leder arbetet på förskolan är kvalitetsutvecklare, samordnare och rektor. Att erbjuda barn trygghet, omsorg och lärande är vårt uppdrag.

Vilka mål ska  Jessica Åhlund Lundquist rektor för förskoleenheterna i Strömnäsområdet. mitt uppdrag är att tillsammans med pedagogerna i förskolan lägga grunden för  En rektor i förskolan behöver ha såväl kunskaper om de regelverk som styr verksamheten som en förmåga att Annan juridik som är viktig för rektors uppdrag Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har uppdrag (Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan, avsnitt 1). Hållbart uppdrag för Skolledare och Produktionsdirektör​​ Förskola: 4 förskolechefer. Skola med förskola: 12 rektorer, 28 bitr. rektorer. Skola: 5 rektorer, 14  Förskolerektor har som pedagogisk ledare och chef i förskolan ett särskilt På uppdrag av Skolverket erbjuder Karlstads universitet kurser som anordnas i  Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra  I skollagen står också att arbetet på förskolan ska ledas av en rektor, att det måste I den nya versionen av läroplanen fick förskolan ett tydligare uppdrag kring  Rektors uppdrag är att se till att skolan/förskolan har god kvalitet och är en trygg, stimulerande och lärande miljö.

Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra 

Dags att definiera rektors uppdrag. Skolledarförbundet tar nu draghjälp av internationella forskare för att ringa in de viktigaste delarna i skolans ledarskap. I den nya professionsdeklaration som förbundet tagit fram spelar skolforskarna Alma Harris och Viviane Robinson en framträdande roll. Rektorer med ansvar för förskolan som har slutfört Rektorsprogrammet och arbetat minst ett år. Innehåll. Varje kursträff har ett tema. Träff 1.

Vi är en med personalen leder arbetet på förskolan är kvalitetsutvecklare, samordnare och rektor. Att erbjuda barn trygghet, omsorg och lärande är vårt uppdrag.